Disclaimer

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.fto.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker (van de website(s)).

De adviezen en informatie die u op deze site vindt zijn niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houden als zodanig ook geen rekening met de persoonlijke gezondheidssituatie van een (te behandelen) individu. De informatie op www.medixpublishers.nl, www.fto.nl of www.farmacotherapie.org is alleen bedoeld ter ondersteuning.

Medix Publishers BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via de hierboven genoemde sites, andere websites of bronnen waarnaar wordt verwezen.